Sıradaki konu: Nükleik Asitler

(YENİ) Enzimler - 1

Diğer video izleme seçenekleri

(YENİ) Enzimler - 2

Diğer video izleme seçenekleri

5) ENZİMLER

Katalizör: Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek, tepkimenin daha az enerji ile başlamasını sağlayan  maddelerdir. Enzimler, biyolojik katalizörlerdir.

✔ Canlı vücudunda kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesine olanak sağlayan organik maddelerdir.

✔ Tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürürler ve reaksiyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar.

Enzimler reaksiyonun başlamasını sağlamazlar.

✔ Tepkime sonucunda değişikliğe uğramadan serbest kalırlar.

✔ Tepkimenin sonucuna, ürün çeşit ve miktarına etki etmezler.

Sadece aynı süre içinde daha fazla ürün üretilmesini sağlarlar.

Enzimlerin Yapısı

Basit enzim: Sadece apoenzim kısmından oluşmuştur. Apoenzimin yapısında sadece protein bulunur.

Enzimin çalışabilmesi için yardımcı kısma ihtiyacı yoktur.

 

Bileşik enzim: Apoenzim haricinde yardımcı kısım da taşıyan enzimlerdir. Apoenzim ve yardımcı kısmın birleşmiş haline holoenzim denir. Bu enzimlerin çalışabilmesi için yardımcı kısmın bulunması gerekir.

Yardımcı kısım inorganik maddelerden oluşmuşsa kofaktör; organik maddelerden oluşmuşsa koenzim adını alır.

Enzimlerin Özellikleri

1) Sadece canlılar tarafından hücre içinde sentezlenir.

2) Hücre içinde ya da hücre dışında görev yapabilirler.

3) Sitoplazmada serbest halde ya da organel içinde bulunabilirler.

4) Etki ettikleri maddeye substrat denir.

5) Enzimler substrata özgüdür. Enzimle substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır.  Bu sayede bir enzim canlı vücudundaki tüm tepkimeleri gerçekleştiremez.

6) Tekrar tekrar kullanılabilirler. Tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkarlar. Tepkime başlangıcı ve bitiminde miktarlarında değişiklik olmaz. Yapıları bozulduğunda parçalanır, yeniden üretilirler.

7) Tepkime sırasında serbest enzimler substratla birleştiğinden Enzim - substrat kompleksi oluşur. Ortamdaki serbest enzim miktarı azalır. Tepkime tamamlandığında kompleks bozulacağından serbest enzim miktarı başlangıç düzeyine tekrar gelir.

8) Tepkime çeşidi kadar enzim vardır.

9) İnorganik katalizörlerden daha hızlı çalışırlar.

10) Genellikle çift yönlü çalışırlar. (Sindirim, solunum, kemosentez ve fotosentez enzimleri çift yönlü çalışmaz)

11) Enzim isimlerinde genellikle –az ile biten enzimler aktif, -jen ile biten enzimler pasif enzimlerdir.

12) Bir apoenzim çeşidi sadece belirli bir koenzim ya da kofaktör ile çalışabilir. Ancak bir koenzim ya da kofaktör birden fazla apoenzim çeşidi ile çalışabilir. Bu nedenle hücrelerdeki apoenzim çeşidi koenzim

ya da kofaktör çeşidinden fazladır.

13) Bazı enzimler hücrede takım halinde çalışırlar.

14) Enzimler gen kontrolünde sentezlenir. Gende sorun çıkması enzimin sentezinin bozulmasına yol açar. Bu da canlıda rahatsızlıklara neden olur.

15) Enzim İnhibisyonu: Ürün çok fazla biriktiğinde ürün inhibitör madde gibi davranarak enzimin çalışmasını durdurur. Bu durumun hücreye iki faydası vardır.


1. Gereksiz ATP harcanması önlenir.
2. Gereksiz ürün oluşumu önlenir.

16) Enzim Aktivasyonu: Tepkime sonunda oluşan

bir ürün enzime aktivatör madde gibi

etki göstererek daha fazla ürün oluşmasını sağlar.

17) Enzimler etkinliklerine substratın dış yüzeyinden başlar.

Substratın yüzey alanı arttıkça enzim aktivitesi de artar.

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler

1) Substrat Miktarı: Substrat miktarı arttıkça tepkime hızlanır. Enzim miktarı sınırlı ise tepkime hızı bir süre sonra sabit kalır.

2) Enzim Miktarı: Enzim miktarı arttıkça tepkime hızlanır. Substrat miktarı sınırlı (yeni substrat eklenmeyecek) ise tepkime hızı bir süre hızlanır sonra substratlar biteceği için yavaşlayarak durur.

3) Sıcaklık: Enzimler proteinlerden oluştuğu için yüksek sıcaklık denatürasyona neden olur. Düşük sıcaklık ise enzimin yapısını bozmaz sadece çalışmasını durdurur. En iyi çalışmayı optimum sıcaklıkta verirler. Canlı vücudunda bulunan enzimlerin optimum çalışma sıcaklığı canlıdan canlıya farklılık gösterebilir.

 

4) Su: Enzimler ortamdaki su yoğunluğu yaklaşık olarak % 15’in altına düştüğünde çalışmazlar.

5) pH: Enzimlerin yapısına uygun çalışma aralığı vardır. Enzimin çalışma aralığına göre yüksek ya da düşük pH denatürasyona neden olur.

 

6) Substrat Yüzeyi: Enzimler aktivitelerine substratın dış yüzeyinden başlarlar. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı da artar.

7) Aktivatör: Enzimin aktivitesini artıran maddelerdir. Bazıları enzimin aktif bölgesinin daha da aktifleşmesini sağlarken bazıları substratın enzime bağlanmasını kolaylaştırır.

8) İnhibitör: Enzim etkinliğini yavaşlatan ya da durduran maddelerdir. Bazıları enzimin aktif bölgesine bağlanarak aktiviteyi engeller. Bazıları ise  substrat yerine enzime bağlanarak substratın bağlanmasını engeller.

Sorular

1) Aşağıdakilerden hangisi enzimler ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Canlılar tarafından sentezlenir , hücre içinde ya da dışında görev yapabilirler.

B) Hücre içindeki apoenzim çeşidi koenzim çeşidinden fazladır.

C) İnorganik katalizörlerden daha hızlı çalışırlar.

D) Canlı vücudundaki tepkimelerin başlamasını sağlarlar.

E) Tersinir çalışabilirler.

 

2) I. Aminoasit

   II. Vitamin

  III. Peptit bağı

Bileşik bir enzimin yapısında yukarıda verilen moleküllerden hangisi kesinlikle bulunur?

A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) I ve II

                   D) I ve III              E) I, II ve III

3) I. Tersinir çalışırlar.

    II. Hidroliz edildiklerinde aminoasitlere parçalanırlar.

    III. Hücre dışında görev alırlar.

    IV. Aktivitelerine substrat yüzeyinden başlarlar.

Yukarı enzimlere ait bazı özellikler verilmiştir.

Verilen özelliklerden hangileri her enzim için doğrudur?

A) Yalnız IV              B) I ve III           C) II ve IV

                     D) I, II ve III          E) I, II, III ve IV

4) Aşağıda takım halinde çalışan enzimlerin gerçekleştirdiği reaksiyon zinciri verilmiştir.

 

 

 

 

 

D maddesinin Y enziminin aktivatörü olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gen 1’de meydana gelen mutasyon D maddesinin üretim mekanizmasını bozar.

B) D, Z’nin ürünü Y’nin ise substratıdır.

C) Gen 2’nin mutasyonu sonucunda ortama C eklendiğinde reaksiyon devam eder.

D) D, Y’ye etki ederek daha fazla ürün oluşmasını sağlar.

E) B, X’in ürünü Y’nin substratıdır.

Sorular (Enzimler 2)

5) Aynı ortamda ve optimum şartlarda tutulan üç deney tüpü içerisine aşağıdaki maddelerden eşit miktarda konulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksiyonların gerçekleşebilmesi için yeterli süre beklendikten sonra aşağıdaki değişimlerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) En hızlı aminoasit oluşumu I. tüpte meydana gelmiştir.

B) Tüplerde oluşan toplam ürün miktarı eşittir.

C) I. tüpteki karaciğer haşlanmış olduğundan reaksiyon gerçekleşmemiştir.

D) En yavaş aminoasit oluşumu II. tüpte meydana gelmiştir.

E) II. tepkimenin III. tepkimeden yavaş gerçekleşmesinin sebebi substrat yüzeyidir.

6) Aynı ortamda bulunan üç deney tüpünün içine eşit miktarda karaciğer ve H2O2 konulmuş; tüplere sırası ile buzlu, ılık ve kaynar su eklenmiştir.

 

 

 

Yeterli bir süre beklendikten sonra deney tüplerindeki reaksiyonlar ile ilgili,

I. A’daki tepkime enzimlerin denatürasyona uğraması nedeni ile gerçekleşmemiştir.

II. Sadece B tüpünde oksijen çıkışı görülmüştür.

III. C tüpündeki substrat yüzeyi en geniş olmasına rağmen tepkime gerçekleşmemiştir.

Yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılmaz?
(Karaciğer tarafından üretilen katalaz enzimi H2O2’yi H2O ve O2’ye parçalar. Buzlar çözünmemektedir.)

A) Yalnız II               B) I ve II             C) I ve III

                   D) II ve III           E) I, II ve III

Cevap Anahtarı:1)D 2)D 3)C 4)B 5)C 6)C

Enzimler