(YENİ) Nükleik Asitler

Diğer video izleme seçenekleri

✔ Canlılarda gerçekleşen tüm hayatsal olayları denetleyen ve genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan moleküllerdir.

✔ Virüsler dahil tüm canlılarda bulunurlar.

✔ Temel yapı birimlerine nükleotit denir.

 

Nükleotit

Bir nükleotit üç kısımdan oluşmuştur.
1. Organik baz
2. Pentoz
3. Fosfat (Fosforik asit)

1) Organik baz: Yapısında C, H, O ve N atomları bulunur. Nükleotitler, içerdikleri organik baza göre isimlendirilir. Pürin ve pirimidin organik bazları olmak üzere iki çeşittir.

 

Pürin Bazı: Çift halkalı iskelete sahip organik bazlardır.

Adenin (A) ve guanin (G) olmak üzere iki çeşittir.

Pirimidin Bazı: Tek halkalı iskelete sahip organik bazlardır.

Timin (T), sitozin (S, C) ve urasil (U) olmak üzere üç çeşittir.

2) Pentoz: 5 karbonlu monosakkaritlerdir. Nükleik asitler içerdikleri pentoza göre isimlendirilir.

(DNA ve RNA) Deoksiriboz ve riboz olmak üzere iki çeşittir.

3) Fosfat (Fosforik Asit): Kapalı formülü H3PO4 tür.

 

✔ Organik baz ile pentozun beraberce oluşturduğu yapıya ise nükleozit denir.

✔ Organik baz ile pentoz arasında glikozit bağı vardır.

✔ Pentoz ile fosfat arasında ise fosfoester bağı (ester bağı) bulunur.

DNA (Deoksiribonükleikasit)

✔ Temel nükleik asittir. Canlılardaki genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar.

✔ Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

✔ Yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin organik bazları; deoksiriboz pentoz şekeri ve fosforik asit bulunur.

✔ Nükleotitlerin üst üste bağlanması ise fosfodiester bağı ile olur. Bir fosfodiester bağı bir nükleotidin pentozu ile diğer nükleotidin fosforik asit arasında oluşturulur. Bu şekilde polinükleotit zincirleri oluşur.

✔ İki tane polinükleotit zincirinin karşılıklı yan yana gelmesi ile oluşmuştur. İki zincir birbirine

hidrojen bağı ile bağlanır.

Bu bağlar, zayıf bağlar olduğundan kurulumu sırası su açığa çıkmaz.

Hidrojen bağları, karşılıklı gelen iki nükleotidin organik bazları arasında oluşturulur.

✔ Hidrojen bağları daima; adeninin ile timin nükleotit, guaninin ile sitozin nükleotit arasında oluşur. Adenin ile timin arasında ikili, guanin ise sitozin arasında üçlü bağ kurulur.

✔ Zincirler sarmal şeklindedir. Bu nedenle ikili sarmal olarak adlandırılır.

✔ Urasil organik bazı ve riboz pentoz şekeri yapısında bulunmaz.

✔ Hücre bölünmesinin başlangıcında kendini yarı korunumlu olarak eşler. (Replikasyon)

RNA (Ribonükleikasit)

✔ Protein sentezi sırasında DNA üzerindeki şifrelerden üretilerek (transkripsiyon) proteinin üretilmesini sağlayan nükleik asittir.

✔ Prokaryot hücrelerde sitoplazmada ve ribozomda; ökaryot hücrelerde çekirdek, kloroplast, mitokondri, ribozom ve sitoplazmada bulunur.

✔ Yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil organik bazları; riboz pentoz şekeri ve fosforik asit bulunur.

✔ Bir tane polinükleotit zincirinden oluşmuştur.

✔ Bazı çeşitlerinde (r ve t) aynı polinükleotit zincirinin kendi üzerine katlanması sonucu hidrojen bağı bulunur.

✔ Timin organik bazı ve deoksiriboz pentoz şekeri yapısında bulunmaz.

✔ Kendisini eşleyemez. DNA tarafından oluşturulur.

✔ Yapısında A = U ve G = S eşitliği yoktur.

RNA Çeşitleri

mRNA (mesajcı RNA):  DNA üzerindeki şifrenin gerekli kısmını alarak ribozoma taşıyan RNA’dır.

 

tRNA (taşıyıcı RNA): mRNA üzerindeki genetik şifreye göre aminoasitleri ribozoma taşıyan RNA’dır.

Yapısındaki polinükleotit zinciri kendi üzerine katlanmalar yapar. Bu nedenle yapısında hidrojen bağı vardır.

 

rRNA (ribozomal RNA):  Ribozomun yapısına katılan RNA’dır. Protein sentezi sırasında enzim gibi görev yaparak aminoasitlerin birbirine bağlanmasını sağlar. Çekirdekçikte üretilir. Yapısındaki polinükleotit zinciri kendi üzerine katlanmalar yapar. Bu nedenle yapısında hidrojen bağı vardır.

Sorular

1) Bir nükleotidin hidrolizi ile ilgili,


 

Yukarıda verilen grafiklerden hangileri çizilemez?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) Yalnız III

                   D) I ve II               E) II ve III

 

2) Aşağıdakilerden hangisi nükleozit yapısını en iyi açıklar?

A) Pentoz ile fosforik asidin fosfoester bağı ile oluşur.

B) Nükleik asitlerin yapı birimidir.

C) Nükleotitten bir fosfat çıkartılması ile oluşur.

D) Organik baz ile pentozun peptit bağı ile oluşur.

E) Nükleotitten pentozun çıkartılması ile oluşur.

3) Canlılarda bulunan genetik özelliklerin korunarak nesilden nesile aktarılması DNA sayesinde olur.

DNA nın genetik özelliklere koruyarak diğer nesle aktarması aşağıda verilen özelliklerden hangisi ile mümkündür?

A) İki polinükleotid zincirinin karşılıklı bağlanması ile oluşmuştur.

B) Hücre bölünmesi öncesinde replikasyon yapar.

C) Urasil organik bazı ve riboz taşımaz.

D) Protein sentezine genetik şifre verir.

E) Ökaryot hücrelerde çekirdekte bulunur.

4) Bir bakteriden alınan genetik madde parçalarının hidrolizi sonucunda aşağıdaki maddelerden hangisinin oluşması beklenmez?

A) Glikoz                 

B) Deoksiriboz          

C) Fosforikasit

D) Timin                        

E) Adenin

5) a. Adenin                  b. Timin               c. Sitozin

    d. Guanin                  e. Urasil

Yukarıda verilen organik bazlardan pirimidin bazlarının tümü aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Adenin , Timin 

B) Sitozin, Urasil
C) Adenin, Guanin

D) Sitozin, Guanin

E) Timin, Sitozin, Urasil

6) Bir DNA sentezinde aşağıda verilen bağlardan hangisinin kurulumu sırasında su açığa çıkmaz?

A) Fosfodiester Bağı 
B) Glikozit Bağı   
C) Fosfoester Bağı
D) Peptit Bağı

E) Hidrojen Bağı

7) Bir nükleik asitin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması mRNA olduğunu kanıtlamada kullanılabilir?

A) Ökaryot hücrelerde sitoplazmada bulunur.

B) Pentoz şekeri deoksiribozdur.

C) Tek polinükleotit zincirinden oluşur.

D) Hidrojen bağı bulunmaz.

E) Adenin ile timin, guanin ile sitozin sayısı eşit değildir.

8) I. Aminoasitlerin genetik  şifreye uygun olarak ribozoma getirilmesini sağlar.

    II. Çekirdekçikte üretilerek ribozom yapısını oluşturur.

    III. DNA üzerindeki genetik şifreyi ribozoma getirir.

Yukarıda RNA çeşitlerinin özellikleri verilmiştir.

Özellik ile RNA eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

       mRNA                    tRNA                   rRNA

A)       I                              II                          III

B)       II                             III                          II

C)      III                              I                           II

D)      III                             II                            I

E)       II                              I                           III

Cevap Anahtarı:1)C 2)C 3)B 4)A 5)E 6)E 7)D 8)C

Nükleik Asitler

Önceki konu: Enzimler

Sıradaki konu: ATP ve Hormon